Дейност


Частният съдебен изпълнител е длъжностно лице, на което законът е възложил принудителното изпълнение на частни и публични вземания на територията на съответния Окръжен съд .

Правомощия


При изпълнение на своята дейност частният съдебен изпълнител има следните права :

 • да проучва имуществото на длъжника;

 • да прави справки;

 • да набавя документи, книжа и др.;

 • да определя начина на изпълнение;

 • да бъде пазач на описаното имущество;

 • да бъде управител на обезпеченото имущество;

 • да посредничи за спогодба между страните;

 • да бъде депозитар;

 • да предаде заложеното имущество;

 • да продаде заложеното имущество;

 • да връчва съдебни призовки и книжа.

 

Процедури


При представяне на изпълнителния лист или друг акт подлежащ на изпълнение, частният съдебен изпълнител :

- събира вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от Държавата- събира и публични вземания;
- извършва: въводи във владение на физически и юридически лица на недвижими имоти, предаване на движими вещи, изпълнителни действия срещу длъжници, които са задължени да изпълнят определено действие;
- налага запори като обезпечение върху имущество на длъжници по обезпечителни производства;
- по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва предаване на заложеното имущество, по реда на чл.35 от Закона за особените залози, във връзка с чл. 414 от Гражданско процесуалния кодекс;
- по възлагане от пристъпилият към изпълнение заложен кредитор, извършва продажба на заложено имущество по реда на Закона за особените залози или по реда на Гражданско процесуалния кодекс;
- извършва запечатване на помещения, оборудване, превозни средства, по реда на чл.651 от Търговския закон.